سێتی سێ پارچەی ئەتاجۆر سەبا، مۆدێلی سه ده ف

  • پەمپێک بە کارایی نایاب و تەمەنێکی درێژ
  • ڕەنگی جۆراوجۆری هەیە کرێمی میتالیک
  • مادەی بەکارهێنراو لە فه نه رى پەمپ پۆڵا ستانلێسەکان (دژە ژەنگ)
کێشی کارتۆنقەبارەی کارتۆنعه ده دى ناو هه رکارتۆنباركۆدى به رهه م
5430x315x265124114112