پەستان شکێنی ئاوى سابا

  • ڕەنگى سپی و کرۆم
  • POM ,ABS   پێکهاتەی به رهه م

  • توانای خولانەوەی ٣٦٠ پلە
  • تۆڕی پۆڵا ستانلێس دژه ژه نگ
  • پاشەکەوتکردنی بەکارهێنانی ئاو تا ٥٥٪
  • توانای دانانی هەموو جۆرە شلەمەنییەک لە بازاڕدا بەردەستە

پەستان شکێن درێژى سابا

کێشی کارتۆنقەبارەی کارتۆنعه ده دى ناو هه رکارتۆنباركۆدى به رهه م
8/25390X230X4501804113103

پەستان شکێن كورتى سابا

کێشی کارتۆنقەبارەی کارتۆنعه ده دى ناو هه رکارتۆنباركۆدى به رهه م
12/2739X230X4503604113101